loading...
Performance Media
Menu

Regulamin AdWords

Warunki zamieszczania reklam przez Google Ireland Limited (“Google”)

Niniejsza Umowa (zdefiniowana poniżej) została zawarta pomiędzy Klientem - będącym podmiotem, który (i) zaakceptował warunki niniejszej Umowy w trybie online; lub (ii) został określony jako “Klient” i podpisał Stronę Tytułową (“Klient”) - a spółką Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: 1st and 2nd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Niniejsza Umowa określa warunki uczestnictwa Klienta w Programie (zdefiniowanym poniżej).


 1. Definicje “3PAS” oznacza serwer osoby trzeciej do zamieszczania reklam dopuszczony przez Google do udziału w tych częściach Programu, w ramach których możliwa jest obsługa reklam przez osoby trzecie;
  “Dzień Akceptacji” oznacza: (i) dzień, w którym Klient zaakceptował warunki niniejszej Umowy w trybie online; lub (ii) dzień akceptacji podany na ewentualnej Stronie Tytułowej;
  “Reklamodawca” oznacza podmiot, którego reklamy (stworzone przez niego lub przez osobę trzecią w jego imieniu) są udostępniane przez Google zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, który to podmiot może zostać określony bardziej szczegółowo na ewentualnej Stronie Tytułowej;
  “Program AdWords” oznacza internetowy program reklamowy Google;
  “Umowa” oznacza (i) niniejsze Warunki, (ii) jakikolwiek dokument zawierający odniesienie do niniejszych Warunków (w tym ewentualną Stronę Tytułową) oraz następujące, włączone do Umowy przez odniesienie: (iii) Zasady; oraz (iv) inne dokumenty, które obie strony sporządzą i co do których postanowią, że włączone do nich zostają niniejsze Warunki;
  “Okres Roszczenia” oznacza 60-dniowy okres liczony od daty faktury;
  “Tekst” oznacza całą zawartość reklam, powiązaną technologię i tagi, podlegające Zasadom;
  “Reklamy Wyświetlane” oznaczają wszelki reklamy graficzne i reklamy wideo (w formacie .gif, .jpeg, .jpg, .png, .swf i innych formatach Flash lub innych formatach podawanych Klientowi przez Google);
  “Dzień Zakończenia” oznacza ewentualny dzień, w którym strony postanowią rozwiązać niniejszą Umowę, a wszystkie rodzaje reklam przestaną być dostępne;
  “Strona Tytułowa” oznacza dokument, w którym powołano Warunki (w tym m.in. stronę tytułową i stronę podpisów, w której powołano Warunki)
  “Obiekt Google” oznacza witryny internetowe, aplikacje, obiekty i/lub inne media będące własnością, obsługiwane lub dostarczane przez Google;
  “IC” oznacza liczbę odsłon;
  “Partner” oznacza będącego osobą trzecią właściciela i/lub operatora Obiektów Partnera;
  “Obiekt Partnerski” oznacza witryny internetowe, aplikacje, zawartość, obiekty i/lub inne media będące własnością, obsługiwane lub dostarczane przez Partnera, na których Google umieszcza reklamy;
  “Zasady” oznacza zasady obowiązujące w odniesieniu do Programu, znajdujące się pod adresem: http://www.google.com/ads/policies lub pod innym URL podawanym Klientowi;
  “Program” oznacza różne rodzaje usług reklamowych oferowanych przez Google, opisanych bardziej szczegółowo przez Google: (i) w internetowym systemie reklamowym; lub (ii) jakimkolwiek innym dokumencie udostępnionym przez Google;
  “Cel” oznacza słowo kluczowe, wykluczające słowo kluczowe, kategorię i/lub inne mechanizmy kierowania;
  “Warunki” oznacza niniejsze warunki zamieszczania reklam.
 2. Umieszczanie i kierowanie reklam.
  1. Google dołoży uzasadnionych starań w celu umieszczania reklam Klienta zgodnie z opcjami zamieszczania udostępnionymi i wybranymi przez Klienta.
  2. Google może udostępniać za pośrednictwem Programu nowe rodzaje reklam. Zarówno wszystkie dotychczasowe jak i nowe rodzaje reklam, udostępniane za pośrednictwem Programu, podlegają postanowieniom niniejszej Umowy, a Google dołoży uzasadnionych starań w celu udostępnienia ich w mediach i w sposób określony bardziej szczegółowo w: (i) internetowym systemie reklamowym; (ii) Zasadach lub (iii) innym dokumencie określonym przez Google.
  3. Google nie gwarantuje: (i) umieszczenia, pozycjonowania lub terminów dostarczenia reklam lub (ii) liczby ewentualnych wyświetleń, publikacji, konwersji lub kliknięć na dowolną reklamę umieszczoną na Obiektach Partnerskich lub Obiektach Google lub w działach takich obiektów.
 3. Poniesione koszty, Tekst i pozycjonowanie
  1. Klient przekaże Teksty dla wszystkich rodzajów reklam w terminie określonym w internetowym systemie reklamowym lub podanym w inny sposób przez Google.
  2. O ile Google nie postanowi inaczej na piśmie: (i) pozycjonowanie reklam na Obiektach Google lub na Obiektach Partnerskich (jeżeli ma to zastosowanie) odbywa się według wyłącznego uznania odpowiednio Google i/lub Partnera; oraz (ii) Google może zaoferować ten sam Cel więcej niż jednemu Klientowi.
  3. W przypadku zwrócenia się przez Klienta do Google o zamieszczenie lub modyfikację kampanii lub jakiegokolwiek elementu kampanii (w tym m.in. poprzez upoważnienie Google do ogólnej optymalizacji kampanii), zamieszczenie lub modyfikację kampanii będzie się uznawać za zaakceptowane przez Klienta: (i) z chwilą potwierdzenia przez Klienta lub (ii) z upływem 5 dnia roboczego od zamieszczenia lub modyfikacji kampanii przeprowadzonej przez Google, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient nie zgadza się na zamieszczenie lub modyfikację kampanii musi poinformować Google w terminie 5 dni roboczych od chwili takiego zamieszczenia lub modyfikacji.
  4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie: (i) Cele; (ii) Teksty stworzone przez lub dla Reklamodawcy; (iii) obiekty, do których Tekst przekierowuje użytkowników (w tym m.in. zawartość domeny lub strony docelowej, która ukazała się po kliknięciu na Tekst adresów URL); oraz (iv) reklamowane usługi i produkty (zwane łącznie “Usługami Reklamodawcy”).
  5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (i) przyjęcie jakichkolwiek strategii i metod oraz (ii) tworzenie, modyfikację, utrzymywanie i zarządzanie budżetami i rachunkami, niezależnie od tego, czy czynności takie są wykonywane przez Klienta czy na jego zlecenie; lub stosownie do sugestii i/lub rekomendacji Google.
  6. O ile nie postanowiono inaczej, Google i/lub Partnerzy mają prawo w każdym czasie odrzucić lub usunąć dowolną reklamę, Tekst i/lub Cel z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Ponadto Google może w każdym czasie modyfikować reklamy w zakresie zasadnie wymaganym w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami technicznymi i/lub zasadami dotyczącymi Obiektów Google lub Obiektów Partnerskich lub opisanym w Zasadach. Wszelkie inne modyfikacje reklam Google dokonuje wyłącznie: (i) zgodnie z punktem 3.3 lub (ii) zgodnie z upoważnieniem od Klienta, którego Klient może udzielić w różny sposób, w tym między innymi nie korzystając z prawa rezygnacji (opt-out rights)(np. na testy w zakresie interfejsu użytkownika lub jakości reklamy).
  7. Klient zezwala Google na korzystanie z automatycznego programu do wyszukiwania i analizowania witryn internetowych powiązanych z Usługami Reklamodawcy, aby umożliwić Google dokonanie oceny jakości reklam i realizacji celów. Klient może w sposób wyraźny wycofać się z takiej oceny w sposób określony przez Google.
 4. Obiekty Partnerskie Nawet, jeżeli reklamy Klienta zostaną umieszczone w Obiektach Partnerskich, Klient zobowiązuje się kierować do Google wszelką korespondencję dotyczącą reklam Klienta umieszczonych w Obiektach Partnerskich. W przypadku umieszczenia reklam Klienta w Obiektach Partnerskich, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w wyniku umieszczenia reklam, Partner (Partnerzy) zyskają dostęp do zawartości reklam, w tym (między innymi) do obrazów i URL, danych kontaktowych oraz innych informacji, które można uzyskać za pośrednictwem URL, jak również do danych dotyczących zapytań i kliknięć.
 5. Obsługa reklam
  1. Klient nie będzie naruszał ani omijał środków zabezpieczających Program ani świadomie dostarczał reklamy zwierające oprogramowanie złośliwe, oprogramowanie szpiegujące lub jakikolwiek inny złośliwy kod.
  2. Klient może korzystać z 3PAS wyłącznie do obsługi lub śl edzenia reklam w ramach Programów, które zezwalają na obsługę reklam przez osoby trzecie i jedynie wtedy, gdy 3PAS zostanie zaaprobowany przez Google do udziału w Programie. Google dokona implementacji tagów 3PAS Klienta, tak aby zasadniczo działały. Jeżeli w przypadku kampanii Reklam Wyświetlanych IC Google będzie większa od IC dla 3PAS Klienta o ponad 10% w całym okresie objętym fakturą, Klient będzie wspierał wysiłki ugodowe pomiędzy Google a 3PAS. Jeżeli rozbieżność nie zostanie rozstrzygnięta, a Klient wystąpił z roszczeniem w Okresie Roszczenia, wówczas: (i) Google przyzna Klientowi dodatkowy budżet marketingowy w wysokości 90% (IC Google – IC 3PAS) pomnożony przez odnotowany przez Google średni CPM kampanii w okresie objętym fakturą (“Dodatkowy Budżet z tytułu Różnicy”); oraz (iii) Google może zwiesić pozwolenie udzielone Klientowi na korzystanie z 3PAS, a w okresie zawieszenia Klientowi nie będzie przysługiwał Dodatkowy Budżet z tytułu Różnicy. Statystyki z 3PAS, którego tagi serwera reklamowego są przedstawiane Google, zostaną wykorzystane przy obliczeniach Dodatkowych Budżetów z tytułu Różnic. Na życzenie Google Klient spowoduje bezpośrednie przekazywanie zapisów rozbieżności przez 3PAS spółce Google. Klient nie będzie uzyskiwał dodatkowego budżetu z tytułu rozbieżności IC spowodowanych niemożnością obsługi reklamy przez 3PAS. W niniejszym punkcie określono jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Klientowi.
 6. Anulowanie reklamy
  1. O ile z Zasad lub ewentualnej Strony Tytułowej lub innego interfejsu elektronicznego zawierającego odniesienie do niniejszych Warunków nie wynika inaczej, każda ze stron może anulować reklamę przed jej aukcją lub zamieszczeniem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Klient może anulować reklamę elektronicznie poprzez swój rachunek, o ile posiada ono funkcję anulacji elektronicznej, a w braku takiej funkcji, za uprzednią pisemną zgodą Google, w tym m.in. udzieloną przez e-mail.
  2. Objęte Programem AdWords reklamy, które zostaną anulowane elektronicznie, wkrótce potem przestaną się ukazywać. Inne wycofane reklamy mogą być publikowane pomimo ich wycofania, jeżeli reklamy takie wycofano po odnośnym ustalonym terminie uprzednio podanym Klientowi przez Partnera lub Google, a Klient zapłaci Google za opublikowane reklamy oraz wniesie odnośną opłatę za ich wycofanie. Jeżeli Klient nie dostarczy Tekstu do reklamy objętej rezerwacją w odpowiednim terminie uprzednio wskazanym Klientowi, Klient będzie zobowiązany zapłacić Google: (i) za reklamę, tak jakby reklama taka została opublikowana lub (ii) wnieść odnośną opłatę za wycofanie reklamy.
 7. Nidozwolone korzystanie. Klient nie będzie sam ani nie pozwoli osobie trzeciej: (i) pozorować zabronionych lub nieprawidłowych odsłon, zapytań lub kliknięć, nie będzie również ukrywał przetwarzania przy użyciu metod obejmujących między innymi użycie robotów lub innych zautomatyzowanych narzędzi do zadawania pytań lub generowanych przez komputer procesów wyszukiwania, przy pomocy niedozwolonych usług / oprogramowania w zakresie optymalizacji wydajności wyszukiwarek; (ii) korzystał z zautomatyzowanych sposobów, metod poszukiwania lub innych metod wyszukiwania danych w celu uzyskania z Obiektów Google dostępu do informacji związanych z reklamą, gromadzenia takich informacji i zadawania pytań w tym zakresie, chyba, że Google zezwoli na to wyraźnie na piśmie; (iii) reklamował substancji, usług, produktów ani materiałów, które naruszają przepisy prawa i regulacje obowiązujące w kraju, w którym są wyświetlane, zamieszczane lub w inny sposób udostępniane reklamy Klienta; (iv) postępował niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi publikowanymi w ramach Obiektów Google i/lub Zasadami, podlegającymi okresowym zmianom; (v) prowadził innej działalności gospodarczej, która zgodnie z prawem jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym reklama jest dostępna, byłaby nielegalna lub niedozwolona.
 8. Płatność, ceny i sprawozdania. Jeżeli będzie istniał taki wymóg, Klient, na ewentualnej Stronie Tytułowej lub w internetowym systemie reklamowym określi maksymalna kwotę, jaką może przeznaczyć na reklamy (“Budżet w ramach Umowy”). Określając Budżet w ramach Umowy, Klient nie zobowiązuje się do wydania całego Budżetu w ramach Umowy. Klient jedynie poinformuje Google, że nie zamierza przekroczyć kwoty określonej w Budżecie w ramach Umowy. Klient ponosi i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność jedynie za zapłatę kwot do wysokości określonej w Budżecie w ramach Umowy. O ile ma zastosowanie, Klient nie przekroczy swojej łącznej linii budżetowej określonej przez Google, wedle własnego uznania tej spółki (a udostępnionej na życzenie), natomiast Google nie ma obowiązku dostarczać reklam w zakresie wykraczającym poza linię budżetową. Google zastrzega sobie prawo zmiany lub cofnięcia linii budżetowej w dowolnym czasie wedle własnego uznania. Klient zapłaci (lub spowoduje, że odpowiednia osoba trzecia zapłaci) Google, zgodnie z modelem wyceny mającym zastosowanie do rodzaju reklam wybranego przez Klienta. Google wraz z Klientem ustalą sposób zapłaty oraz zapiszą uzgodnioną metodę na ewentualnej Stronie Tytułowej lub w internetowym systemie reklamowym. Kwoty podane w niniejszej Umowie nie zawierają VAT, chyba, że wyraźnie podano inaczej. Klient zapłaci wszystkie kwoty (w tym VAT, jeśli ma zastosowanie, oraz wszelkie inne należne podatki i opłaty nałożone przez organa władzy) w sposób uzgodniony przez strony. W przypadku niedokonania płatności w terminie, Google może naliczyć odsetki w wysokości 2% rocznie powyżej stopy bazowej obowiązującej w Barclays Bank PLC, za okres od daty wymagalności płatności do daty faktycznej zapłaty, przed wydaniem orzeczenia lub w terminie późniejszym. Google może zmienić cenę minimalną w każdym czasie, o ile ma ona zastosowanie. Opłaty będą naliczane wyłącznie na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu Google. Google zapewni Klientowi chroniony hasłem dostęp do całodobowego internetowego systemu sprawozdawczości, co umożliwi Klientowi monitorowanie swoich kampanii. Ewentualne zwroty zależą od uznania Google i mogą mieć wyłącznie formę dodatkowego budżetu marketingowego na korzystanie z Obiektów Google lub gotówki (w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty z góry).
 9. Środek prawny w przypadku Reklam Wyświetlanych. Jeżeli chodzi o rezerwowane Reklamy Wyświetlane, Google do końca kampanii dostarczy uzgodnioną liczbę Reklam Wyświetlanych. Jeżeli Google nie wykona tego zobowiązania, wówczas, pod warunkiem wystąpienia przez Klienta z roszczeniem w Okresie Roszczenia, Google nie obciąży Klienta kosztem Reklam Wyświetlanych, które nie zostały dostarczone lub, jeżeli Klient zapłacił z góry, wówczas wedle rozsądnego uznania Google, Google: (i) przyzna dodatkowy budżet marketingowy, (ii) zamieści w późniejszym terminie Reklamy Wyświetlane w miejscu, jakie Google uzna za porównywalne lub (iii) przedłuży okres kampanii. W niniejszym punkcie określono jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Klientowi.
 10. Oświadczenia i zapewnienia.
  1. Klient oświadcza i zapewnia, że (i) wszystkie informacje przekazane Google przez Klienta są kompletne, prawidłowe i aktualne; (ii) dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami, aby zezwolić Google i Partnerom Google na (w zależności od przypadku) używanie, hosting, przechowywanie w pamięci podręcznej, trasowanie, przechowywanie, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, zmianę formatu, powielanie, publikowanie, wyświetlanie i transmitowanie reklam Klientów (w tym Celów i wszystkich Tekstów) (“Korzystanie z Reklam”) oraz niniejszym wszelkich takich praw, jakie są Google i Partnerom Google w tym zakresie niezbędne, udziela; oraz, że (iii) Korzystanie z Reklam zgodne z warunkami niniejszej Umowy i witryny internetowe lub strony docelowe, na które można wejść za pośrednictwem reklam Klienta (w tym powiązane Serwisy Reklamodawcy) nie będą: (a) naruszały ani zachęcały do naruszenia przepisów prawa, obowiązujących regulacji ani kodeksów (w tym, polskiego kodeksu etyki reklamy); (b) naruszały praw własności intelektualnej osób trzecich ani zawierały treści o charakterze szkodliwym, obraźliwym, obscenicznym, gróźb lub oszczerstw.
  2. Każda ze stron zrzeka się praw przysługujących jej wobec drugiej strony w zakresie oświadczeń i zapewnień (pisemnych lub ustnych), które nie zostały wyraźnie wymienione lub określone w niniejszej Umowie. Postanowienia niniejszego punktu nie stanowią podstawy do ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron z tytułu oszustwa.
 11. Zwolnienie z odpowiedzialności. Klient zwolni z odpowiedzialności Google, agentów, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków władz, pracowników i Partnerów Google (“Osoby Zwolnione z Odpowiedzialności”), oraz podejmie się ich obrony w przypadku jakichkolwiek roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, szkód i kwot w wyniku zawartych ugód (w tym kosztów obsługi prawnej i innych kosztów), dotyczących tychże Osób Zwolnionych z Odpowiedzialności, w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień punktów 3.3, 3.4, 3.5, 7 lub 10 niniejszych Warunków. Niniejsze zobowiązanie do zwolnienia z odpowiedzialności będzie obowiązywało tylko, jeżeli Google: (i) niezwłocznie poinformuje Klienta o roszczeniu; (ii) udzieli Klientowi odpowiednich informacji oraz będzie z nim współpracował przy obronie przed takim roszczeniem; i (iii) przekaże Klientowi pełną kontrolę i nadzór nad obroną związaną z takim roszczeniem i ugodą zawartą w ramach rozstrzygnięcia danego roszczenia. Osoby Zwolnione z Odpowiedzialności mogą przystąpić do obrony wraz z wybranym przez siebie doradcą prawnym na własny koszt.
 12. Ograniczenie odpowiedzialności.
  1. Odpowiedzialność którejkolwiek ze stron za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane niedbalstwem strony oraz na skutek szkody wyrządzonej z winy umyślnej, nie podlega ograniczeniu za podstawie niniejszego punktu 12.
  2. Z wyłączeniem obowiązków do płatności stron, o których mowa w punkcie 8, obowiązków w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności określonych w punkcie 11 i/lub naruszenia punktu 13 (Poufność) oraz w zakresie maksymalnie dozwolonym przez przepisy prawa polskiego: (i) odpowiedzialność każdej ze stron wobec drugiej strony wynikająca z umowy lub związana ze zdarzeniem lub serią powiązanych zdarzeń ogranicza się do: (a) kwoty zapłaconej lub płatnej przez Klienta na rzecz Google na podstawie niniejszej Umowy w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym doszło do zdarzenie (lub pierwszego z serii powiązanych zdarzeń) lub do (b) 25.000 GBP, w zależności od tego, która kwota będzie wyższa; (ii) żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z umowy lub związanej z czynem niedozwolonym (w tym m.in. wynikającej z niedbalstwa), w tym umów wstępnych lub innych oświadczeń (chyba że są to fałszywe oświadczenia złożone), ani odpowiedzialności innego rodzaju wynikającej z niniejszej Umowy lub z nią związanej szkody rzeczywistej i utraconych korzyści w tym, za jakąkolwiek stratę ekonomiczną (w tym, między innymi, za utratę przychodów, zysków, kontraktów, transakcji lub spodziewanych oszczędności); utratę dobrego imienia lub reputacji; niezależnie od tego, czy strony w dniu zawarcia Umowy brały pod uwagę możliwość poniesienia strat i czy dana strona poniosła straty na podstawie postanowień niniejszej Umowy, jakichkolwiek spraw z niej wynikających lub w związku z nimi.
 13. Poufność.
  1. Z zastrzeżeniem punktów 13.2 i 13.3 poniżej, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez dwa lata od jej rozwiązania, żadna ze stron nie ujawni Informacji Poufnych drugiej strony osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody (w tym w formie wiadomości e-mail) poza okolicznościami przewidzianymi w niniejszej Umowie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez osoby trzecie z internetowych rachunków Klienta. “Informacje Poufne” obejmują (i) hasła Klienta; (ii) reklamy (w tym Cele i Teksty), przed publikacją; (iii) warunki niniejszej Umowy; (iv) wszelkie inne informacje o Programie lub dostępie do technologii przed ich podaniem do wiadomości publicznej przekazane Klientowi przez Google i w chwili ujawnienia określone na piśmie jako poufne lub chronione prawem własności; (v) cechy Programu, które są niepubliczne i są określane jako “Beta” lub “Reklama Testowa”. Nie obejmują one natomiast informacji, które przedostały się do wiadomości publicznej w innych okolicznościach niż z winy strony lub też (a) zostały opracowane niezależnie, bez dostępu do Informacji Poufnych strony; (b) zostały zgodnie z prawem przekazane przez osoby trzecie; lub (c) podlegały ujawnieniu z mocy prawa lub na żądanie organu władzy.
  2. W przypadku Klienta, będącego osobą trzecią zamieszczającą reklamę, upoważnia on Google do udzielenia Reklamodawcy, będącemu usługobiorcą Klienta, lub innej osobie trzeciej zamieszczającej reklamę, wskazanej przez Reklamodawcę, dostępu do i prawa korzystania z informacji o reklamach Reklamodawcy, poza informacjami o fakturowaniu.
  3. Google może dzielić się Informacjami Poufnymi Klienta: (i) z zamieszczającą reklamy osobą trzecią wskazaną przez Klienta lub z przedmiotowym Reklamodawcą, odpowiednio do przypadku; lub (ii) z jakąkolwiek spółką holdingową Klienta lub podmiotem zależnym Klienta lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym spółki holdingowej Klienta.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że informacjami o rachunku, karcie kredytowej Klienta i informacjami o fakturowaniu i płatnościach dokonywanych przez Klienta na rzecz Google, Google może dzielić się ze spółkami pracującymi w imieniu Google wyłącznie na potrzeby sprawdzania kredytowania, dokonywania płatności na rzecz Google lub obsługiwania rachunku Klienta.
 14. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy.
  1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z Dniem Akceptacji i będzie obowiązywać do Dnia Zakończenia. O ile określono Dzień Zakończenia, Klient może pod warunkiem uprzedniego uzyskania drogą elektroniczną zgody Google, drogą elektroniczną przedłużać niniejszą Umowę na kolejne 90-dniowe okresy lub na inny okres uzgodniony z Google na piśmie.
  2. Niniejsza Umowa podlega wypowiedzeniu w drodze pisemnego zawiadomienia (w tym bez ograniczeń drogą elektroniczną) skierowanego do drugiej strony.
 15. Skutki rozwiązania i anulowania reklamy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy (i) w przypadku stworzenia przez Klienta nowych kampanii lub innego korzystania z Programu, Klient będzie nadal podlegać obowiązkom określonym w niniejszej Umowie, tak jak gdyby niniejsza Umowa nie wygasła bądź nie została rozwiązana (w tym m.in. obowiązkowi wnoszenia opłat z tytułu niniejszego Programu), (ii) do czasu anulowania reklam w myśl punktu 6 Klient będzie nadal podlegał obowiązkom wynikającym z niniejszej Umowy oraz wnosił opłaty z tytułu takich reklam; (iii) Klient będzie nadal ponosił odpowiedzialność za wszystkie kwoty nieuregulowane na dzień wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy; (iv) strona na żądanie zwróci Informacje Poufne drugiej strony; oraz (v) Google może wedle własnego uznania dokonać deaktywacji lub usunąć rachunek Klienta w ramach Programu.
 16. Cesja. Strona może dokonać cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy lub w innym trybie nimi rozporządzić jedynie za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony (przy czym zgody takiej, strona nie będzie odmawiać ani opóźniać bez podania przyczyny) z tym że Google może bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody dokonać cesji swoich praw i obowiązków z niniejszej Umowy lub w innym trybie rozporządzić nimi na rzecz podmiotu zależnego lub spółki holdingowej (w rozumieniu art. 4 ustęp 1 punkt 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych) spółki Google lub na rzecz nabywcy całości lub zasadniczej części aktywów Google.
 17. Prawa osób trzecich. O ile nie stwierdza się inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje powstaniem ani przyznaniem jakiegokolwiek prawa bądź przywileju jakiejkolwiek osobie nie będącej stroną niniejszej Umowy.
 18. Siła wyższa. Za wyjątkiem obowiązków do dokonywania płatności, strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nieterminowe wykonanie obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nieterminowe wykonanie wynika z okoliczności, na które strona nie miała wpływu, takie jak m.in. wypadek losowy, wojna, terroryzm, niepokoje społeczne lub spory pracownicze.
 19. Postanowienia różne. Niniejsza Umowa, zawierająca wszystkie warunki ustalone przez strony w jej przedmiocie, zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, oświadczenia i porozumienia wszelkiego rodzaju zawarte przez strony w przedmiocie niniejszej Umowy. Zasady mogą w dowolnym czasie być modyfikowane przez Google odpowiednio do zmian w udostępnianiu przez Google Programu na zasadach ogólno-handlowych. Uzupełnienia i modyfikacje niniejszych Warunków dla swej ważności wymagają formy pisemnej, o której strony jednoznacznie wspólnie postanowią na piśmie (przez co należy rozumieć m.in. kliknięcie i akceptację lub wymianę listów e-mail). Niewykonanie lub późniejsze wykonanie prawa bądź nieskorzystanie lub późniejsze skorzystanie ze środka przysługującego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub środka, ani też zrzeczenia się innych praw lub środków, a jakiekolwiek jednorazowe lub częściowe wykonanie lub skorzystanie z prawa lub środka z niniejszej Umowy nie będzie stanowiło przeszkody ku dalszemu wykonywaniu innych praw lub korzystaniu z innych środków. Prawa i środki prawne przewidziane niniejszą Umową przysługują łącznie z prawami lub środkami prawnymi przysługującymi z mocy prawa, nie wyłączając ich. Nieważność, nielegalność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy pozostanie bez znaczenia dla mocy pozostałej części niniejszej Umowy. Żadnego z postanowień niniejszej Umowy nie należy interpretować jako ustanowienia spółki osobowej ani joint venture pomiędzy stronami ani też ustanowienia strony agentem drugiej strony w jakimkolwiek celu i żadna ze stron nie będzie upoważniona ani umocowana do wiązania drugiej strony zobowiązaniami ani do zaciągania w jej imieniu takich zobowiązań w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu. O ile z niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie wynika inaczej, zawiadomienia należy wysyłać na adresy podane w niniejszej Umowie (lub szczegółowo podane w internetowym systemie reklamowym) z kopią do działu prawnego (i) faksem, za potwierdzeniem odbioru, przy jednoczesnym przesłaniu oryginału priorytetem lub listem lotniczym; lub (ii) przesyłką kurierską, a za doręczone uznaje się je w chwili otrzymania.
 20. Prawo i jurysdykcja. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana, natomiast jej strony poddają się wyłącznej właściwości polskich sądów w zakresie wszelkich sporów lub spraw wynikających z niniejszej Umowy lub z nimi związanych.

April 20, 2016